Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky poskytování služby BALÍK PLUS, která je provozována společností BALÍK PLUS s.r.o., IČ: 01753711, se sídlem Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211309 (dále jen „Poskytovatel“).

 

I. Základní pojmy, předmět Smlouvy

1. Zásilkový partner je zásilkový nebo internetový obchod, který prodává a zasílá jako podnikatel zboží určitých produktových skupin koncovým zákazníkům prostřednictvím zásilkového prodeje.

2. Poskytovatel je shora specifikovaná společnost BALÍK PLUS s.r.o. zabezpečující pro své Klienty činnosti spojené s distribucí Reklamních příloh.

3. Webová stránka BALÍK PLUS je webové sídlo s URL: https://www.balikplus.cz jejímž prostřednictvím Poskytovatel nabízí platformu pro implementaci Zásilkové sítě na zasílání Reklamních příloh.

4. Klient je internetový, nebo zásilkový obchod, případně jiná společnost nebo subjekt, který si u Poskytovatele objednal distribuci Reklamních příloh.

5. Reklamní přílohy jsou letáky, katalogy, poukázky, produktové vzorky a jiné podobné reklamní materiály, jejichž distribuci si objedná Klient u Poskytovatele za účelem podpory prodeje svých výrobků a / nebo služeb nebo jiného reklamního a propagačního cíle.

6. Zásilková síť je síť BALÍK PLUS provozovaná Poskytovatelem za účelem poskytování služeb přímého marketingu. Prostřednictvím Zásilkové sítě Poskytovatel v součinnosti se Zásilkovými partnery zařazenými v Zásilkové síti zajišťuje doručování Reklamních příloh cílovým zákazníkům.

7. Smlouva je smlouva o poskytnutí služeb, kterou se Zásilkový partner zavazuje Poskytovateli doručovat na základě budoucích nabídek Poskytovatele a objednávek Zásilkového partnera sjednaný počet Reklamních příloh spolu se zásilkami prostřednictvím zásilkového prodeje koncovým zákazníkům.

8. Smluvní strana je Poskytovatel a Zásilkový partner, nebo kdokoliv z nich.

9. Uživatelským účtem se rozumí virtuální účet, jehož prostřednictvím Zásilkový partner přistupuje do administračního systému Webové stránky BALÍK PLUS umožňující Zásilkovému partnerovi v něm vkládat, resp. následně spravovat vložené údaje, vždy za podmínek sjednaných Smlouvou a / nebo VOP; Přístup do Uživatelského účtu je možný pouze na základě přidělených Přístupových údajů.

10. Přístupovými údaji se rozumí Uživatelské jméno a heslo nezbytné pro přístup do administračního systému na Webové stránce BALÍK PLUS zvolený Zásilkovým partnerem.

11. Reklamní přílohy Poskytovatel Zásilkovému partnerovi poskytuje a dodává bezplatně. Zásilkový partner vkládá, nebo připojuje Reklamní přílohy dodané Poskytovatelem do, nebo ke svým zásilkám zboží (balíkem) a tyto společně s nimi zasílá svým koncovým zákazníkům. Zásilkový partner má za vložení nebo připojení Reklamní přílohy k balíku nebo zásilce a její zaslání koncovému zákazníkovi nárok na zaplacení sjednané odměny.

12. Tyto VOP platí pro všechny obchodní vztahy, do kterých Poskytovatel a Zásilkový partner vstoupí v rámci výše uvedeného předmětu Smlouvy. Zaslání resp. vložení Reklamních příloh balíkem Zásilkového partnera podléhá v každém jednotlivém případě zvláštní písemné dohodě mezi Poskytovatelem a Zásilkového partnerem. Ani tyto VOP ani přihlášení Zásilkového partnera do Zásilkové sítě, způsobem upraveným v čl.. II těchto VOP, nezakládá pro Poskytovatele povinnost zajistit Zásilkovému partnerovi Reklamní přílohy a tyto mu dát k dispozici pro distribuci.

13. Zásilkový partner přihlášením do Zásilkové sítě prostřednictvím Webové stránky BALÍK PLUS vyjadřuje výslovný souhlas s obsahem těchto VOP a zároveň uděluje společnosti BALÍK PLUS souhlas pro bezúplatné použití loga a obchodního jména Smluvního partnera, výlučně pro účely poskytnutí referencí. Odchylné, protikladné nebo doplňující Všeobecné obchodní podmínky Zásilkového partnera se stanou součástí Smlouvy pouze tehdy, pokud Poskytovatel s jejich závazností vysloví bezvýhradný písemný souhlas. Je-li Smluvními stranami odkázáno na aplikaci těchto VOP, mají tyto VOP přednost před případnými obchodními podmínkami Zásilkového partnera, bez ohledu na to, zda jsou Poskytovateli známy či zda je Poskytovatel výslovně odmítl či nikoli. Zásilkový partner byl upozorněn na to, že pro závazkový vztah mezi ním a Poskytovatelem se nepoužijí všeobecné podmínky Zásilkového partnera, i pokud na ně Zásilkový partner odkáže ve své objednávce nebo v akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy, ledaže Poskytovatel výslovně uvede, že všeobecné podmínky Zásilkového partnera akceptuje. Za tímto účelem Poskytovatel vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou a naopak pokud Zásilkový partner odkázal ve své nabídce na svoje všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany Poskytovatele považovat za akceptaci s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných podmínek Zásilkového partnera a uplatnění těchto VOP.

14. Pokud při uzavření Smlouvy nebylo písemně sjednáno něco odlišného, považují se tyto VOP za součást Smlouvy, přičemž se jedná o podstatnou náležitost uzavřené Smlouvy.

15. Ostatní ujednání dohodnutá mezi Smluvními stranami v jednotlivých případech (včetně akceptovaných objednávek, vedlejších dohod, doplnění a změn) mají vždy přednost před těmito VOP. Pro obsah takových dohod je rozhodující písemná smlouva nebo písemné potvrzení o obsahu takového ujednání vystavené Poskytovatelem.

16. Poskytovatel je oprávněn přiměřeně jednostranně změnit tyto VOP. Bude-li na vztah Smluvních stran dopadat ustanovení § 1752 Občanského zákoníku, je pak Poskytovatel povinen zaslat Zásilkovému partnerovi (a to prostřednictvím e-mailu) znění změněných VOP nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem nabytí účinnosti změněných VOP, Zásilkový partner je pak oprávněn odmítnout změněný návrh VOP a Smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět. V případě uplatnění práva výpovědi Zásilkovým partnerem, činí pak výpovědní lhůta 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi Poskytovateli.

17. Smluvní strany se mohou dovolávat obchodních zvyklostí, pouze pokud tyto nejsou v rozporu se Smlouvou, těmito VOP a právními předpisy České republiky, včetně předpisů, které nejsou donucující povahy. Smluvní strana, která se obchodní zvyklosti dovolává, musí prokázat, že druhá smluvní strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

II. Přihlášení Zásilkového partnera, uzavření Smlouvy

1. Přihlášením prostřednictvím Webové stránky BALÍK PLUS dává Zásilkový partner návrh na uzavření Smlouvy. Poskytovatel má právo po doručení každého takového návrhu (přihlášení) rozhodnout o jeho přijetí podle vlastního uvážení. Přijetí návrhu se provádí písemným potvrzením ze strany Poskytovatele zaslaným prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Zásilkového partnera a aktivací jeho Uživatelského účtu na Webové stránce BALÍK PLUS.

2. Přihlásit se jako Zásilkový partner může jen podnikatel – právnická nebo fyzická osoba ve smyslu § 420 odst. 1 Občanského zákoníku, která má potřebné podnikatelské oprávnění. Podmínkou platnosti přihlášení je také plná svéprávnost osoby, která jménem podnikatele přihlášení vykonává, v případě fyzické osoby podnikatele plná svéprávnost této osoby.

3. Údaje vyžádané Poskytovatelem při přihlášení musí Zásilkový partner uvést úplně a správně, např. jméno a příjmení, obchodní firma, IČ, aktuální adresa sídla, či místa podnikání (ne poštovní schránku – PO Box) a telefonní číslo (ne čísla se speciálním tarifem), adresu webové stránky (webových stránek), jejímž prostřednictvím Zásilkový partner nabízí zboží, platnou e-mailovou adresu, osobu oprávněnou zastupovat Zásilkového partnera ve smluvním vztahu s Poskytovatelem, kategorie produktů, z kterých Zásilkový partner nabízí zboží a předpokládaný počet měsíčních zásilek zboží, případně další definované specifikace. Zásilkový partner je také povinen uvést všechny požadované údaje pro vystavení daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) pro účely pravidelného vyúčtování Poskytovatele ve smyslu čl. VI odst. 3 těchto VOP.

4. Přihlášení právnické osoby může provést pouze fyzická osoba / fyzické osoby oprávněné zastupovat tuto právnickou osobu ve všech záležitostech navenek ve smyslu příslušných ustanovení zákona a / nebo vnitřních předpisů této právnické osoby, přičemž vždy musí / musejí uvést své celé jméno a příjmení včetně funkce.

5. Pokud dojde po přihlášení ke změně zadaných údajů, je Zásilkový partner povinen neprodleně opravit údaje uvedené ve svém Uživatelském účtu.

6. Zásilkový partner je povinen své Přístupové údaje uchovávat v tajnosti a pečlivě zajistit přístup ke svému Uživatelskému účtu. Poskytovatel nepostoupí Přístupové údaje Zásilkového partnera třetím osobám, s výjimkou případů, kdy tak bude nucena učinit na základě příslušného zákona nebo zákonného nařízení.

7. Zásilkový partner odpovídá za všechny aktivity, které se uskuteční při použití jeho Uživatelského účtu prostřednictvím Přístupových údajů.

8. Uživatelský účet Zásilkového partnera je převoditelný na třetí osoby jen po předchozím písemném souhlasu Poskytovatele.

III. Objednávání Reklamních příloh

1. Po aktivaci Uživatelského účtu Zásilkového partnera může Poskytovatel Zásilkovému partnerovi prostřednictvím jeho Uživatelského účtu na Webové stránce BALÍK PLUS jakož i formou e-mailu zaslat seznam Reklamních příloh, které jsou aktuálně k dispozici na zasílání (dále jen „Nabídka„). Pokud má Zásilkový partner zájem přidat do svých zásilek některé Reklamní přílohy z aktuální Nabídky, potvrdí jejich možnost rozesílání v rámci osobního účtu na Webových stránkách BALÍK PLUS (dále jen „Objednávka“). Následně Poskytovatel Zásilkovému partnerovi zašle do jeho osobního účtu podrobné informace o Reklamních přílohách, jejich množství a termínech jejich dodání (dále jen „Termín dodání„), tím dojde k akceptaci Objednávky.

2. Poskytovatel zašle do osobního účtu Zásilkového partnera i informaci o lhůtě, v jejímž rámci je Zásilkový partner povinen dotčené Reklamní přílohy zaslat (dále jen „Lhůta pro zaslání„). Tato Lhůta pro zaslání je pro Zásilkového partnera závazná.

3. Zásilkový partner nemá nárok na konkrétní Reklamní přílohy nebo na konkrétní počet Reklamních příloh a Poskytovatel si vyhrazuje právo Objednávku Zásilkového partnera podle vlastního uvážení odmítnout nebo mu předložit jinou nabídku, která neodpovídá Objednávce. Zásilkový partner není povinen takovou změněnou nebo novou nabídku přijmout.

IV. Dodání Reklamních příloh; přechod vlastnictví k Reklamním přílohám

1. Poskytovatel dodá dohodnuté Reklamní přílohy bezúplatně na sjednanou dodací adresu Zásilkového partnera.

2. Pokud byl sjednán Termín dodání (viz čl. III bod 1 těchto VOP), Poskytovatel Reklamní přílohy dodá nejpozději do tohoto Termínu dodání. Pokud Poskytovatel nemůže z jakýchkoliv důvodů dodržet Termín dodání (např. proto, že Klient dodá Poskytovateli Reklamní přílohy opožděně nebo s vadami nebo z důvodů vyšší moci), může Poskytovatel určit nový Termín dodání. V případě opožděného dodání Reklamních příloh oproti Termínu dodání se Lhůta pro zaslání prodlužuje o dobu prodlení oproti Termínu dodání. Pokud z takového prodloužení Lhůty pro zaslání není Zásilkový partner schopen plnit závazky podle Smlouvy (např. z důvodu, že Zásilkový partner nemá v dotyčném období dostatek zásilek), dohodnou se Smluvní strany na delší Lhůtě pro zaslání nebo sníží počet Reklamních příloh, které mají být předány, aby tak mohl Zásilkový partner v rámci Lhůty pro zaslání zaslat všechny Reklamní přílohy.

3. Poskytovatel je povinen Reklamní přílohy dodané Klienty před jejich dalším předáním Zásilkovému partnerovi prozkoumat z hlediska přítomnosti vad.

4. Pokud Poskytovatel neobdrží Reklamní přílohy od Klientů ve sjednané lhůtě nebo je dostane v nižším počtu nebo s vadami, může Objednávku Zásilkového partnera týkající se těchto Reklamních příloh zcela nebo částečně zrušit. Poskytovatel je povinen Zásilkového partnera bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím e-mailu o celém nebo částečném zrušení Objednávky pro některý důvod uvedený v předchozí větě. Zrušení Objednávky je účinné momentem jeho doručení Zásilkovému partnerovi. Ze zrušené Objednávky nevzniká Zásilkovému partnerovi nárok na odměnu dle čl. VI. těchto VOP.

5. Zásilkový partner nenabývá k Reklamním přílohám vlastnické právo. Vlastnické právo k Reklamním přílohám zůstává Klientovi a přechází z Klienta na koncového zákazníka až momentem dodání Reklamních příloh koncovému zákazníkovi Zásilkového partnera. Zásilkový partner je povinen dodat Reklamní přílohy jeho koncovým zákazníkům, umožnit jim s nimi volně disponovat. Vlastnické právo k Reklamním přílohám přechází na koncové zákazníky, a to okamžikem jejich dodání.

V. Povinnosti Zásilkového partnera

1. Zásilkový partner je povinen po dodání Reklamních příloh neprodleně zkontrolovat, zda tyto Reklamní přílohy nevykazují zjevné vady (např. poškození při přepravě, dodání menšího množství, dodání nesprávných Reklamních příloh, zjevné chyby tisku apod.). Zjištěné vady oznámí Zásilkový partner neprodleně Poskytovateli. Výše uvedené platí také v případě, pokud Zásilkový partner zjistí vady později. Zásilkový partner není oprávněn zasílat svým zákazníkům vadné Reklamní přílohy. S vadnými nebo v nadměrném počtu dodanými Reklamními přílohami bude postupovat podle pokynů Poskytovatele (např. vadné Reklamní přílohy zašle na náklady Poskytovatele zpět nebo je zničí). Zásilkovému partnerovi nevznikne nárok na odměnu dle čl. VI. těchto VOP z vadných Reklamních příloh, které byly zaslány koncovým zákazníkům v rozporu s předchozím ustanovením.

2. Zásilkový partner bude s poskytnutými Reklamními přílohami zacházet s náležitou odbornou péčí, především při uschovávání, balení a zasílání, přinejmenším však s takovou péčí, kterou je zvyklý uplatňovat při nakládání s vlastním zbožím. Zásilkový partner odpovídá Poskytovateli za škodu vzniklou na převzatých Reklamních přílohách až do okamžiku jejich doručení spolu se zásilkou koncovému zákazníkovi.

3. Zásilkový partner připojí a / nebo zabalí Reklamní přílohy ve sjednaném počtu k sjednanému počtu zásilek zboží pro své koncové zákazníky a spolu s těmito je zašle nebo dodá. Ke každé zásilce se připojují jen ty Reklamní přílohy, které určí Poskytovatel. Pokud není dohodnuto jinak, k jedné zásilce se připojují vždy maximálně čtyři Reklamní přílohy. Po rozeslání všech dodaných Reklamních příloh je Zásilkový partner povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele, a to prostřednictvím Webové stránky BALÍK PLUS. Zásilkový partner je povinen vkládat Reklamní přílohy k zásilkám nepoškozené, nepokrčené a nesložené. Pouze výjimečně je oprávněn Zásilkový partner Reklamní přílohy přeložit, a to jen v v těch případech, pokud by se takové Reklamní přílohy jinak k zásilce nebo do balíku nevešly.

4. Zásilkový partner nesmí zasílat Reklamní přílohy spolu se zbožím, jehož prodej formou zásilkového prodeje je zakázán, případně takový prodej porušuje práva třetích osob nebo je v rozporu s dobrými mravy.

5. Zásilkový partner je povinen minimálně jednou za dva týdny ve svém osobním kontě na Webové stránce BALÍK PLUS pravdivě a úplně zadat počet a druh zaslaných Reklamních příloh. Po úplném rozeslání dodaných Reklamních příloh na základě Objednávky vyrozumí Zásilkový partner neprodleně o této skutečnosti Poskytovatele prostřednictvím Webu BALÍK PLUS. V případě, jakmile Zásilkový partner nesplní uvedené povinnosti ani do 2 měsíců od uplynutí Lhůty na zaslání podle čl. III bodu 2 VOP, nárok na odměnu za zasílání Reklamních příloh, které správně a včas neuvedl ve svém Uživatelském účtu, mu zaniká.

6. V případě, že se Poskytovatel a Zásilkový partner předem nedohodnou jinak, zavazuje se Zásilkový partner ke každé jednotlivé zásilce pro každého jednotlivého koncového zákazníka připojit pouze Reklamní přílohy dodané Poskytovatelem a nepřipojit k zásilce žádné reklamní přílohy třetích osob. Bez ohledu na to, aby tím byla dotčena předchozí ustanovení je však Zásilkový partner oprávněn připojit ke konkrétní zásilce pro konkrétního koncového zákazníka vlastní reklamní materiály, propagující výlučně výrobky a služby, které distribuuje resp. nabízí sám Zásilkový partner.

7. Na výzvu Poskytovatele je Zásilkový partner povinen neprodleně předložit příslušné doklady, které prokazují, že Zásilkový partner skutečně zaslal ohlášený počet Reklamních příloh s ohlášeným počtem zásilek zboží (např. potvrzení o doručení nebo podklady k vyúčtování s příslušnou kurýrní nebo poštovní společností). Poskytovatel se zavazuje, že tyto podklady nezveřejní třetím osobám. Smluvní strany jsou vždy povinné dodržovat příslušná ustanovení zákona na ochranu osobních údajů.

8. O všech statistikách a údajích týkajících se Zásilkového partnera může Zásilkový partner informovat ve svém Uživatelském účtu na Webové stránce BALÍK PLUS.

9. Po dobu trvání Smlouvy se Zásilkový partner zavazuje neúčastnit se projektu stejném nebo obdobném Zásilkové síti provozovaném třetími osobami, které poskytují obdobné nebo stejné služby jako Poskytovatel podle těchto VOP.

VI. Odměna, platební podmínky

1. Zásilkový partner má za každou Reklamní přílohu zaslanou v souladu s Objednávkou a těmito VOP nárok na odměnu. Zásilkovému partnerovi se v osobním Uživatelském účtu na Webové stránce BALÍK PLUS při každé Nabídce objeví nabízená odměna za zaslání příslušného počtu Reklamních příloh. K uzavření dohody o odměně dochází akceptací Objednávky Poskytovatelem ve smyslu článku III. bodu 1 těchto VOP, pokud se Smluvní strany v příslušné jednotlivé Smlouvě nedohodnou na jiné odměně. Odměna se vyplácí kumulativně za každou Reklamní přílohu (i v případě zaslání více Reklamních příloh v jedné balíkové zásilce), pokud je takového zaslání v souladu se Smlouvou a těmito VOP. Výše odměny se určuje výhradně na základě údajů Poskytovatele, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše odměny nejsou přípustné.

2. Pokud není v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak, rozumějí se všechny částky odměny uvedené na Webových stránkách BALÍK PLUS a v Nabídkách Poskytovatele jako částky bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH„). DPH v příslušné zákonem stanovené výši se připočte k odměně, pokud ve smyslu příslušných ustanovení zákona vzniká povinnost na její zaplacení.

3. Vyúčtování výkonů realizovaných Zásilkovým partnerem v rámci kalendářního měsíce provede Poskytovatel vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se provádí vyúčtování. Vyúčtování bude mít náležitosti daňového dokladu podle Zákona o DPH. V uvedené lhůtě prostřednictvím Uživatelského účtu Zásilkového partnera na Webové stránce BALÍK PLUS zobrazí Poskytovatel výši odměny, na kterou za předcházející kalendářní měsíc vznikl Zásilkovému partnerovi nárok, tento údaj Poskytovatel rovněž sdělí Zásilkovému partnerovi prostřednictvím e-mailu. Pokud dále není uvedeno jinak, nárok na vyúčtování odměny vznikne Zásilkovému partnerovi až tehdy, když výše odměny dosáhne kumulativně alespoň částku 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) bez DPH (dále jen „Minimální vyplácená částka„). Pokud Poskytovatel neurčí jinak, je Minimální vyplácená suma za měsíc prosinec kalendářního roku 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) bez DPH. Pokud výše odměny Zásilkového partnera v průběhu jednoho kalendářního měsíce nedosáhne Minimální vyplácenou částku, přenese se částka z tohoto kalendářního měsíce do následujícího kalendářního měsíce, dokud výše této částky nedosáhne stanovenou Minimální vyplácenou částku. Zásilkový partner nemá nárok na vyplácení úroků z prodlení z částky odměny na jeho Uživatelském účtu, která ještě nebyla vyplacena, protože nenastala její splatnost dle předchozích ustanovení.

4. Po obdržení vyúčtování je Zásilkový partner povinen do 15 dní od vyúčtování vystavit fakturu na příslušnou částku a její elektronickou formu (jako PDF soubor) vložit do jeho Uživatelského účtu na Webové stránce BALÍK PLUS k příslušnému vyúčtování. Splatnost faktury bude činit 14 dnů ode dne jejího vystavení, resp. vložení na Webové stránce BALÍK PLUS. V případě technických problémů s vložením je Zásilkový partner povinen fakturu zaslat na adresu info@balikplus.cz nebo na jinou adresu určenou Poskytovatelem. V případě, jakmile Zásilkový partner fakturu v lhůtě 45 dní od vyúčtování nevystaví a nevloží jí do jeho Uživatelského účtu, nárok na odměnu mu nevzniká. V případě, že Zásilkový partner uvede na faktuře účet v zahraniční bance mimo území České republiky tak, že pro úhradu faktury musí Poskytovatel realizovat platební příkaz k přeshraničnímu převodu v měně EUR nebo v cizí měně do banky příjemce (Zásilkového partnera) se sídlem v zahraničí, nese veškeré poplatky s tím spojené Zásilkový partner. Poskytovatel je oprávněn příslušnou částku poplatků za přeshraniční převod odečíst z převáděné částky, s čímž Zásilkový partner souhlasí.


5. Zásilkový partner je zároveň povinen zadat variabilní symbol své vystavené faktury do svého Uživatelského účtu na Webové stránce BALÍK PLUS k danému vyúčtování. Tímto postupem Zásilkový partner potvrdí správnost vyúčtování odměny a vyjádří s obsahem vyúčtování souhlas..

6. Po obdržení vyúčtování může Zásilkový partner do 5 pracovních dnů vznést námitku proti výši odměny uvedené ve vyúčtování. Poskytovatel námitku Zásilkového partnera prošetří a do 30 dnů zašle Zásilkovému partnerovi své vyjádření. Pokud Poskytovatel námitku Zásilkového partnera shledá za oprávněnou, vyrovná částku uznaného rozdílu v následujícím vyúčtování. V případě, že vůči výši odměny nevznese Zásilkový partner námitku do 5 pracovních dnů od obdržení vyúčtování, nárok Zásilkového partnera na vznesení námitky zaniká a Poskytovatelem vyúčtovaná výše odměny se považuje za konečnou.

7. Zásilkový partner je povinen udržovat své účetní/fakturační údaje a bankovní spojení ve svém Uživatelském účtu na Webové stránce BALÍK PLUS vždy aktuální. Zásilkový partner bere na vědomí, že vyúčtování vždy probíhá na základě údajů, které jsou uvedeny v jeho Uživatelském účtu na Webové stránce BALÍK PLUS k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.

8. Odměna, na kterou vznikl Zásilkovému partnerovi nárok, a která byla vyúčtována dle odstavce 3 tohoto článku, bude uhrazena Poskytovatelem do 14 dnů ode dne, kdy Zásilkový partner vložil PDF faktury a doplnil variabilní symbol jeho faktury do vyúčtování v jeho Uživatelském účtu na Webové stránce BALÍK PLUS. Platbu provede Poskytovatel v českých korunách bezhotovostním převodem na účet Zásilkového partnera uvedený v jeho Uživatelském účtu na Webové stránce BALÍK PLUS.

9. Poskytovatel je oprávněn systém odměňování s účinností do budoucna kdykoliv změnit. Každá změna nabývá účinnosti dnem písemného oznámení Zásilkovému partnerovi.

10. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoli své peněžní nároky vůči Zásilkovému partnerovi oproti povinnosti vyplatit Zásilkovému partnerovi odměnu. Toto oprávnění zahrnuje i právo započítat vzájemné pohledávky, které nejsou ještě splatné resp. oprávnění započíst splatnou pohledávku vůči nesplatné a naopak.

VII. Zakázaná manipulace

1. Zakázaná manipulace je každý pokus Zásilkového partnera obejít systém a princip odměňování a vyúčtování Poskytovatele podle těchto VOP nebo Smlouvy, a to pomocí technických nebo jiných opatření (včetně, nikoliv však výlučně, zadání nesprávných údajů ohledně měsíčního objemu zásilek, oznámení nesprávného stavu zaslaných Reklamních příloh, nezaslání nebo zničení Reklamních příloh, připojení více stejných Reklamních příloh jedné zásilce, zaslání poškozených Reklamních příloh, nebo neodůvodněně složených, či přeložených apod.). Poskytovatel bude neprodleně Zásilkového partnera informovat o podezření ze Zakázané manipulace. Pokud Poskytovatel se Zásilkovým partnerem v přiměřené lhůtě vzájemně a bez pochybností neobjasní toto podezření, považuje Poskytovatel Zakázanou manipulaci pro účely Smlouvy a těchto VOP za zjištěnou. V případě zjištěné Zakázané manipulace nevznikne, resp. zanikne již vzniklý nárok na odměnu dle čl. VI. těchto VOP.

2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy prověřovat a kontrolovat, zda ze strany Zásilkového partnera nedochází k Zakázané manipulaci, a to zejména náhodnými kontrolními nákupy u Zásilkového partnera, požadavkem na předložení příslušných dokladů, které prokazují, že Zásilkový partner skutečně zaslal ohlášený počet Reklamních příloh s ohlášeným počtem zásilek zboží (blíže čl. V. 7 těchto těchto VOP. Zásilkový partner uzavřením Smlouvy souhlasí s takovýmto postupem Poskytovatele při prověřování, zda nedochází k Zakázané manipulaci.

3. Poskytovatel je v případě konkrétního podezření ze Zakázané manipulace až do úplného objasnění stavu věci v přiměřené lhůtě oprávněn zablokovat přístup k Uživatelskému účtu Zásilkového partnera na Webových stránkách BALÍK PLUS a pozastavit během této doby dodávku dohodnutých Reklamních příloh jakož i výplatu dotčených pohledávek Zásilkového partnera. Ve zbytku se použijí ustanovení čl. VIII. těchto VOP.

4. V případě potvrzeného podezření ze Zakázané manipulace je Poskytovatel oprávněn ukončit přístup k Uživatelskému účtu Zásilkového partnera na Webových stránkách BALÍK PLUS.

VIII. Trvání Smlouvy a její ukončení

1. Smluvní vztah mezi Zásilkovým partnerem a Poskytovatelem uzavřen podle čl. II. bodu 1 těchto VOP je uzavřen na dobu neurčitou.

2. Kromě způsobů ukončení Smlouvy upravených v těchto VOP může být Smlouva ukončena také vzájemnou písemnou dohodou Smluvních stran, jakož i výpovědí kterékoli Smluvní strany bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní době. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení druhé Smluvní straně.

3. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit jak při podstatném porušení Smlouvy ve smyslu § 2002. Občanského zákoníku, také v následujících případech:

  • pokud Zásilkový partner porušil kteroukoli svou povinnost podle čl. V. bodu 5, 6 nebo 7 těchto VOP;
  • pokud Zásilkový partner uskutečnil jakoukoli Zakázanou manipulaci dle čl. VII těchto VOP;
  • pokud Zásilkový partner porušil povinnost mlčenlivosti dle čl. IX. těchto VOP.

IX. Mlčenlivost

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění Smlouvy mohou získat informace druhé Smluvní strany, které jedna Smluvní strana („udělující strana“) zpřístupní druhé Smluvní straně („přijímající straně“), nebo o kterých se přijímající strana během plnění Smlouvy dozví, zejména obchodní a tržní strategie, informace o cenách, prodeji, zákaznické údaje, marketingové plány, podmínky spolupráce, podmínky zakázek a nákupu, jakož i jiné finanční a obchodní údaje (dále jen „Důvěrné informace„).

2. Smluvní strany se zavazují používat Důvěrné informace výlučně pro účely plnění této Smlouvy, a to jen v nezbytném rozsahu tak, aby se s nimi seznamovali jen ti zástupci nebo pracovníci Smluvních stran, jejichž obeznámení s Důvěrnými informacemi je nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.

3. Přijímající strana je povinna vynaložit na ochranu Důvěrných informací svěřené strany alespoň takovou úroveň odborné péče, jako vynakládá na ochranu vlastních Důvěrných informací. Tato povinnost zahrnuje za každých okolností zejména přijetí vhodných opatření na ochranu Důvěrných informací proti neoprávněnému vyzrazení, kopírování nebo použití.

4. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na (i) Důvěrné informace, které jsou v okamžiku poskytnutí veřejně známé co umí přijímající strana hodnověrným způsobem prokázat, (ii) Důvěrné informace, které se po poskytnutí stanou veřejně známými, a k takovému zveřejnění nedošlo porušením závazku mlčenlivosti podle Smlouvy nebo zákona, (iii) Důvěrné informace, které přijímající strana již vlastnila v době poskytnutí a to bez závazku mlčenlivosti k takovým Důvěrným informacím, přičemž tyto nebyly přijímající stranou získány protiprávně, (iv) Důvěrné informace, které nezávisle vyvinula přijímající strana bez využití takových Důvěrných informací svěřující strany a přijímající strana ví tuto skutečnost hodnověrným způsobem prokázat nebo (v) v případě, že přijímající strana musí zpřístupnit Důvěrné informace na základě zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy.

5. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku IX. přetrvává po dobu platnosti Smlouvy, jakož i tři roky po jejím skončení.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.02.2019. Veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi Zásilkovým partnerem a Poskytovatelem ode dne účinnosti VOP se řídí VOP, pokud v nich není uvedeno jinak.

2. Pro řešení sporů mezi Poskytovatelem a Zásilkovým partnerem, majících původ ve smluvním vztahu upraveném těmito VOP, jakož i souvisejících nároků na náhradu škody z tohoto smluvního vztahu, jsou výlučně příslušné soudy České republiky. Závazkové vztahy dohodnuté v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Pokud tyto VOP vyžadují písemné doručení, považuje se za písemnou formu i jakákoliv zpráva zaslána druhé Smluvní straně prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu druhé Smluvní strany. Uvedené neplatí v případě ukončení smluvního vztahu, když je třeba projev vůle ukončit Smlouvu doručit druhé Smluvní straně v písemné formě poštovní přepravou doporučeným dopisem.

4. Práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části není Zásilkový partner oprávněn postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

5. Zásilkový partner potvrzuje, že před přihlášením do Zásilkové sítě Poskytovatele dle čl. II. bod 1. těchto VOP se na Webové stránce BALÍK PLUS seznámil s těmito VOP, jejich obsahu porozuměl v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat; Zásilkový partner zároveň souhlasí s použitím právních předpisů České republiky, podle kterého se budou řídit, vykládat a uplatňovat příslušná práva, povinnosti a závazky Smluvních stran upravené v těchto VOP nebo vztahující se na předmět těchto VOP.

6. Poskytovatel je oprávněn měnit VOP (přičemž změnou se rozumí i částečné nebo úplné nahrazení VOP novými nebo zvláštními obchodními podmínkami). Každá změna VOP nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Webových stránkách BALÍK PLUS. Existující smluvní vztahy se řídí novými VOP ode dne písemného oznámení změny Zásilkovému partnerovi.

7. Tyto VOP se vyhotovují v českém jazyce. Text těchto VOP v jiném než českém jazyce má pouze informativní charakter a nepředstavuje závaznou část VOP.

V Praze 01.02.2019

 

BALÍK PLUS s.r.o.
Henrich Lauko, MSc.,MBA – jednatel