Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky poskytování služeb sítě BALÍK PLUS, která je provozována společností BALÍK PLUS s.r.o., IČ: 01753711, se sídlem Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211309 (dále jen „Poskytovatel“).

 

I. Definice pojmů, předmět Smlouvy

1. Poskytovatel je shora specifikovaná společnost BALÍK PLUS s.r.o. zabezpečující pro Klienty činnosti spojené s distribucí Reklamních příloh.

2. Klient je internetový nebo zásilkový obchod, případně jiná společnost nebo subjekt, který si u Poskytovatele objednal distribuci Reklamních příloh prostřednictvím Zásilkové sítě.

3. Trvání kampaně je doba distribuce Reklamních příloh prostřednictvím Zásilkové sítě a je ohraničena konkrétním dnem, případně měsícem v rámci kalendářního roku, který je v uveden v objednávce.

4. Zásilkový partner je zásilkový nebo internetový obchod, který prodává a zasílá jako podnikatel zboží určitých produktových skupin koncovým zákazníkům prostřednictvím zásilkového prodeje.

5. Zásilková síť je síť BALÍK PLUS provozovaná Poskytovatelem za účelem poskytování služeb přímého marketingu prostřednictvím Zásilkové sítě. Poskytovatel v součinnosti se Zásilkovým partnery zařazenými v Zásilkové síti zajišťuje doručování Reklamních příloh cílovým zákazníkům.

6. Webová stránka BALÍK PLUS je webové sídlo s URL: https://www.balikplus.cz jejímž prostřednictvím Poskytovatel nabízí platformu pro implementaci Zásilkové sítě na zasílání Reklamních příloh.

7. Reklamní přílohy jsou letáky, katalogy, poukázky, produktové vzorky a jiné podobné reklamní materiály, jejichž distribuci si objedná Klient u Poskytovatele podle těchto VOP za účelem podpory prodeje svých výrobků a/nebo služeb nebo jiného reklamního a propagačního cíle. Reklamní přílohy dodá v potřebném počtu vyhotovení Poskytovateli Klient, nebo si jejich návrh a/nebo tisk na základě grafických podkladů objedná u Poskytovatele.

8. Doplňkové služby jsou grafické a tiskové práce, případně jiné související služby, které na základě objednávky poskytuje Poskytovatel Klientovi vedle a v souvislosti s distribucí Reklamních příloh a / nebo Offline bonus katalogu.

9. Offline bonus katalog je tištěný katalog slev, bonusů a kupónů pro zákazníky internetových a zásilkových obchodů Klientů, případně jinou formu inzerce Klientů, jehož produkci a distribuci v rámci zásilkového sítě realizuje Poskytovatel.

10. Ediční plán je dokument obsahující náklady a termíny pro objednání inzertní plochy v Offline bonus katalogu, dodání grafických podkladů Poskytovateli, termíny produkce, expedice a distribuce jednotlivých Offline bonus katalogů. Aktuální ediční plán je vždy uveden na Webové stránce BALÍK PLUS. V edičním plánu bude uveden: a) den uzávěrky Offline bonus katalogu, b) plánovaný počet nákladu Offline bonus katalogu a c) plánovaný den zařazení Offline bonus katalogu do Zásilkové sítě.

11. Smlouva je smlouva o poskytnutí služeb, kterou se Poskytovatel zavazuje Klientovi zajistit distribuci Reklamních příloh spolu se zásilkami prostřednictvím zásilkového prodeje koncovým zákazníkům, nebo provedení Doplňkových služeb, či poskytnutí reklamního prostoru v Offline bonus katalogu a jeho distribuci spolu se zásilkami prostřednictvím zásilkového prodeje koncovým zákazníkům.

12. Smluvní strana je Poskytovatel a Klient, nebo kdokoliv z nich.-

13. Poskytovatel je povinen zajistit distribuci Reklamních příloh prostřednictvím Zásilkové sítě, kdy Zásilkoví partneři vkládají, nebo připojují Reklamní přílohy do, nebo ke svým zásilkám zboží (balíkem) a tyto společně s nimi zasílají koncovým zákazníkům. Poskytovatel má od Klienta za zajištění distribuce Reklamních příloh koncovým zákazníkům nárok na zaplacení sjednané odměny.

14. Tyto VOP platí pro všechny obchodní vztahy, do kterých Poskytovatel a Klient vstoupí v rámci výše uvedeného předmětu Smlouvy.

15. Klient vystavením objednávky souhlasí s obsahem těchto VOP. Odchylné, protikladné nebo doplňující Všeobecné obchodní podmínky Klienta se stanou součástí Smlouvy pouze tehdy, pokud Poskytovatel s jejich závazností vysloví bezvýhradný písemný souhlas. Je-li Smluvními stranami odkázáno na aplikaci těchto VOP, mají tyto VOP přednost před případnými obchodními podmínkami Klienta, bez ohledu na to, zda jsou Poskytovateli známy či zda je Poskytovatel výslovně odmítl či nikoli. Klient byl upozorněn na to, že pro závazkový vztah mezi ním a Poskytovatelem se nepoužijí všeobecné podmínky Klienta, i pokud na ně Klient odkáže ve své objednávce nebo v akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy, ledaže Poskytovatel výslovně uvede, že všeobecné podmínky Klienta akceptuje. Za tímto účelem Poskytovatel vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou a naopak pokud Klient odkázal ve své nabídce na svoje všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany Poskytovatele považovat za akceptaci s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných podmínek Klienta a uplatnění těchto VOP.

16. Pokud při uzavření Smlouvy nebylo písemně sjednáno něco odlišného, považují se tyto VOP za součást Smlouvy, přičemž se jedná o podstatnou náležitost uzavřené Smlouvy.

17. Ostatní ujednání dohodnutá mezi stranami v jednotlivých případech (včetně akceptovaných objednávek, vedlejších dohod, doplnění a změn) mají vždy přednost před těmito VOP. Pro obsah takových dohod je rozhodující písemná smlouva nebo písemné potvrzení o obsahu takového ujednání vystavené Poskytovatelem.

18. Poskytovatel je oprávněn přiměřeně jednostranně změnit tyto VOP. Bude-li na vztah Smluvních stran dopadat ustanovení § 1752 Občanského zákoníku, je pak Poskytovatel povinen zaslat Zásilkovému partnerovi (a to prostřednictvím e-mailu) znění změněných VOP nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem nabytí účinnosti změněných VOP, Zásilkový partner je pak oprávněn odmítnout změněný návrh VOP a Smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět. V případě uplatnění práva výpovědi Zásilkovým partnerem, činí pak výpovědní lhůta 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi Poskytovateli.

19. Smluvní strany se mohou dovolávat obchodních zvyklostí, pouze pokud tyto nejsou v rozporu se Smlouvou, těmito VOP a právními předpisy České republiky, včetně předpisů, které nejsou donucující povahy. Smluvní strana, která se obchodní zvyklosti dovolává, musí prokázat, že druhá smluvní strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

II. Offline bonus katalog

1. Offline bonus katalog jako inzertní médium vydává podle Edičního plánu Poskytovatel a distribuuje prostřednictvím Zásilkové sítě stejným způsobem jako Reklamní přílohy.

2. Offline bonus katalog je vydáván v následující technické specifikaci:

 • rozměr: 190 mm (délka) x 93 mm (výška) anebo 145 x 145 mm
 • papír: 90-115 g/m2,
 • barevnost: čtyřbarevný tisk,
 • vazba: V1 nebo V2,
 • výše nákladu bude uvedena v aktuálním Edičním plánu.

3. Offline bonus katalog je vydáván v termínech podle Edičního plánu, který je uveden na Webové stránce BALÍK PLUS. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny jednotlivých termínů uvedených v Edičním plánu, případně úplné zrušení jednotlivých vydání Offline bonus katalogu.

III. Objednávka

1. Klient kontaktuje Poskytovatele za účelem vyžádání nabídky na poskytnutí služby zasílání Reklamních příloh, nebo poskytnutí reklamního prostoru v Offline bonus katalogu a jeho distribuci, nebo poskytnutí Doplňkových služeb, vše podle těchto VOP, na co mu Poskytovatel vypracuje nabídku, která bude obsahovat rozpis cen jednotlivých služeb. Klient následně objedná služby Poskytovatele ve smyslu vypracované nabídky formou závazné objednávky adresované Poskytovateli. Vzorový tiskopis objednávky je umístěn na Webové stránce BALÍK PLUS.

2. Objednávka musí mít písemnou formu a musí být prostřednictvím e-mailu, poštou, nebo osobně doručena Poskytovateli.

3. Objednávka Klienta musí obsahovat:

 • identifikaci Klienta v rozsahu: obchodní jméno, sídlo / místo podnikání, IČO, DIČ, údaj o zápisu v obchodním nebo živnostenském rejstříku a osobu oprávněnou zastupovat Klienta ve všech záležitostech navenek;
 • typ objednávané služby;
 • počet Reklamních přílohkteré mají být prostřednictvím Zásilkové sítě distribuovány;
 • specifikaci Zásilkový partnerů, prostřednictvím kterých si Klient přeje zasílat Reklamní přílohy;
 • požadovanou lhůtu nebo termín distribuce Reklamních příloh;
 • termín dodání Reklamních příloh a / nebo grafických podkladů pro provedení Doplňkové služby ze strany Klienta;
 • specifikace (popis a obsah) Doplňkových služeb, které si Klient vedle distribuce Reklamních příloh objednává;
 • v případě objednávky reklamního prostoru v Offline bonus katalogu, typ a specifikaci Offline bonus katalogu podle platného Edičního plánu, a rozsah objednávaného reklamního prostoru;
 • cenu ve smyslu nabídky Poskytovatele;
 • prohlášení Klienta, že se na Webové stránce BALÍK PLUS seznámil s VOP v platném a účinném znění, jejich obsahu porozuměl v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Klient zároveň uděluje Poskytovateli souhlas na bezúplatné použití loga a obchodního jména Klienta, výlučně pro účely poskytnutí referencí.

4. Objednávka je účinná až okamžikem písemného potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel potvrdí objednávku s výhradou úhrady proforma faktury, kterou zároveň zašle Klientovi, je objednávka účinná až momentem úhrady proforma faktury ze strany Klienta. Okamžikem, kdy se objednávka stane dle předchozích ustanovení účinná, dojde k uzavření Smlouvy.

5. Poskytovatel bude přihlížet jen na takovou objednávku Klienta, která bude účinná dle čl. III. bod 4. těchto VOP.

6. Klient je povinen doručit Poskytovateli objednávku nejpozději 14 dní před termínem distribuce Reklamních příloh. V případě objednávky reklamního prostoru v Offline bonus katalogu je Klient povinen doručit Poskytovateli písemnou objednávku nejpozději do data uzávěrky uvedené v Edičním plánu, jinak nebude možné umístit požadovaný reklamní prostor do plánovaného vydání Offline bonus katalogu.

Práva a povinnosti Poskytovatele

Obecná práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje, že Klientovi s účinnou objednávkou (potvrzení objednávky dle čl. III. odst. 4. těchto VOP), zajistí distribuci jeho Reklamních příloh a / nebo Offline bonus katalogů (včetně poskytnutí reklamního prostoru v Offline bonus katalogu) prostřednictvím Zásilkové sítě a / nebo Doplňkové služby ve smyslu účinné objednávky.

2. Poskytovatel je zbaven odpovědnosti z plnění závazků dle těchto VOP nebo dle Smlouvy v případě zásahu vyšší moci (jako je např. přírodní katastrofa, válka, válečný stav).

3. Poskytovatel má právo ověřit, zda objednávka Klienta byla zaslána oprávněnou osobou, případně si ověřit identitu Klienta, přičemž je v případě pochybností oprávněn si od něj vyžádat potřebné podklady.

Práva a povinnosti Poskytovatele při distribuci Reklamních příloh a provedení Doplňkových služeb

4. V případě dodání Reklamních příloh ze strany Klienta je Poskytovatel oprávněn používat Reklamní přílohy výhradně pro účely jejich distribuce prostřednictvím Zásilkové sítě.

5. V případě objednávky grafických prací jako Doplňkové služby je Poskytovatel oprávněn používat grafické podklady dodané Klientem výhradně na vyhotovení Reklamních příloh Klienta. Jakékoliv grafické zásahy (oprava gramatických a stylistických chyb apod.) do dodaných grafických podkladů je Poskytovatel oprávněn provést jen po předchozím písemném souhlasu Klienta.

6. Poskytovatel je oprávněn odmítnout distribuci Reklamních příloh a / nebo provedení Doplňkové služby podle grafických podkladů, které neodpovídají účinné objednávce, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, oprávněnými zájmy Poskytovatele nebo poškozuje oprávněné zájmy třetích osob.

7. V případě, že Klient nedodává na základě objednávky Poskytovateli hotové Reklamní přílohy, ale u Poskytovatele si jejich výrobu a / nebo tisk objedná jako Doplňkovou službu, je povinen dodat Poskytovateli grafické podklady ve lhůtě uvedené v objednávce. Poskytovatel je povinen po doručení grafických podkladů je prohlédnout a uvědomit Klienta na jejich nevhodnost, případně požádat o doplnění. Grafický návrh reklamní přílohy (ve smyslu Doplňkové služby) je Poskytovatel povinen zaslat Klientovi k odsouhlasení. Po odsouhlasení grafického návrhu reklamní přílohy Klientem obstará Poskytovatel jejich tisk v potřebné kvalitě a počtu.

8. Grafické podklady pro provedení Doplňkových služeb vrací Poskytovatel jen na základě výslovné žádosti Klienta, tento požadavek musí být uveden již v objednávce.

9. Poskytovatel zaručuje Klientovi provedení Doplňkových služeb ve standardní jakosti tisku, kdy tato jakost je limitovaná kvalitou poskytnutých grafických či jiných podkladů ze strany Klienta.

V. Práva a povinnosti Klienta

Práva a povinnosti Klienta při objednávce Reklamních příloh či provedení Doplňkových služeb

1. Klient se zavazuje dodat Poskytovateli Reklamní přílohy v termínu a počtu uvedeném v účinné objednávce, na místo určené Poskytovatelem. Místo dodání reklamních příloh je sklad Poskytovatele, nebo sklad partnerské společnosti zabezpečující balicí činnosti pro Poskytovatele. Přesnou adresu dodání oznámí Poskytovatel Klientovi před realizací distribuce Reklamních příloh, přičemž uvedená adresa bude uvedena v objednávce.

2. Klient je povinen doručit Poskytovateli podklady pro grafické zpracování reklamní přílohy jako Doplňkové služby a / nebo tisk Reklamních příloh v termínech a rozsahu dohodnutém v účinné objednávce.

3. Pokud Klient nedoručí Poskytovateli Reklamní přílohy v termínu a na místo uvedené v účinné objednávce nebo doručené Reklamní přílohy nebudou vhodné pro jejich zasílání / vkládání k balíkům / zásilkám (vadné Reklamní přílohy), lhůta Poskytovatele na jejich distribuci se přiměřeně prodlouží. Nová lhůta pro distribuci běží od doby řádného doručení opravených Reklamních příloh, které jsou vhodné pro zasílání / vkládání do balíku / zásilkám. V případě, že dojde k posunu termínu dodání Reklamních příloh ze strany Klienta o více dní, Poskytovatel může navrhnout Klientovi náhradní termín distribuce Reklamních příloh, nebo dotčenou objednávku jednostranně zrušit. V případě zrušené objednávky Poskytovatelem z důvodů nedodání Reklamních příloh, nebo vadného dodaní Reklamních příloh ze strany Klienta podle tohoto ustanovení má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu (paušalizovanou náhradu škody) ve výši 30% dohodnuté odměny.

4. Pokud grafické podklady podle odstavce 2 tohoto článku VOP nejsou doručeny Poskytovateli řádně a včas, lhůty pro distribuci Reklamních příloh se přiměřeně prodlužují. V případě, jakmile zmeškání s dodáním grafických podkladů trvá 3 a více dní, je Poskytoval oprávněný dotčenou objednávku Klienta jednostranně zrušit. V případě zrušení objednávky Poskytovatelem z důvodu nedodání grafických podkladů, anebo dodání vadných grafických podkladů ze strany Klienta podle tohoto ustanovení má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu (paušalizovanou náhradu škody) ve výši 30% dohodnuté odměny.

5. Pokud Klient dodá za účelem distribuce Poskytovateli nižší než dohodnutý počet Reklamních příloh, Poskytovatel je povinen v dohodnutém termínu provést distribuci pouze tohoto nižšího počtu. Distribuce zbývajícího množství bude provedena dodatečně po dodání chybějících Reklamních příloh, a to v náhradním termínu ve smyslu zvláštní dohody. V případě, že Klient dodá Poskytovateli větší počet Reklamních příloh, je Poskytovatel povinen distribuovat v dohodnutém termínu jen počet Reklamních příloh uvedený v účinné objednávce, a převyšující množství až na základě zvláštní dohody.

Práva a povinnosti Klienta při objednávce reklamního prostoru v Offline bonus katalogu

6. V případě objednávky reklamního prostoru v Offline bonus katalogu se Klient zavazuje dodat Poskytovateli grafické podklady v termínu stanoveném v Edičním plánu, přičemž grafické podklady musí splňovat následující technickou specifikaci:

 • formát tiskové pdf;
 • rozměr 190 x 93 mm, vnitřní zrcadlo 180 x 83 mm + spad (tj. přesah grafiky mimo tiskový formát) 5 mm anebo rozměr 145 x 145 mm, vnitřní zrcadlo 135 x 135 mm + spad (tj. přesah grafiky mimo tiskový formát) 5 mm
 • barevná škála CMYK;
 • rozlišení minimálně 300 dpi.

7. Pokud grafické podklady podle odstavce 6 tohoto článku VOP nejsou doručeny Poskytovateli řádně a včas, Klient bere na vědomí, že Poskytovatel je v takovém případě oprávněn objednávku podle předcházejícího bodu 6 jednostranně zrušit. V případě zrušení objednávky Poskytovatelem z důvodu nedodání grafických podkladů, anebo dodání vadných grafických podkladů ze strany Klienta podle tohoto ustanovení, má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu (paušalizovanou náhradu škody) ve výši 40% dohodnuté odměny.

Storno poplatky

8. V případě, že Klient zruší objednávku distribuce Reklamních příloh a/anebo realizace Doplňkových služeb, která je účinná ve smyslu čl. III bodu 4 VOP, má Poskytovatel nárok na zaplacení storno poplatku:
a) Ve výši 10% z dohodnuté odměny, pokud klient zruší objednávku nejpozději 5 dní před termínem na dodání grafických podkladů
v smyslu čl. V bod 2 VOP a/anebo dodání Reklamních příloh ve smyslu čl. V bod 3 VOP.
b) Ve výši 30% z dohodnuté odměny, pokud klient zruší objednávku nejpozději 2 dny před termínem na dodání grafických podkladů
v smyslu čl. V bod 2 VOP a/anebo dodání Reklamních příloh ve smyslu čl. V bod 3 VOP.
c) Ve výši 50% z dohodnuté odměny, pokud klient zruší objednávku nejpozději 24 hodin před termínem na dodání grafických podkladů
v smyslu čl. V bod 2 VOP a/anebo dodání Reklamních příloh ve smyslu čl. V bod 3 VOP.
9. V případě, že Klient zruší objednávku reklamního prostoru v Offline bonus katalogu, která je účinná ve smyslu čl. III bodu 4 VOP, má
Poskytovatel nárok na zaplacení storno poplatku:
a) Ve výši 10% z dohodnuté odměny, pokud Klient zruší objednávku nejpozději 7 dní před termínem na dodání grafických podkladů
ve smyslu čl. V bod 6 VOP.
b) Ve výši 40% z dohodnuté odměny, pokud Klient zruší objednávku nejpozději 3 dni před termínem na dodání grafických podkladů
ve smyslu čl. V bod 6 VOP.
c) Ve výši 100% z dohodnuté odměny, pokud Klient zruší objednávku nejpozději 24 hodin před termínem na dodání grafických podkladů
ve smyslu čl. V bod 6 VOP.

Jiná práva a povinnosti Klienta

10. Klient odpovídá za to, že jím zadané a doručené Reklamní přílohy a / nebo grafické podklady doručené za účelem zpracování a / nebo tisku Reklamních příloh a / nebo grafické podklady pro zařazení jeho reklamního prostoru v Offline bonus katalogu, jsou v souladu s právním řádem státu, v rámci kterého budou distribuovány, resp. pro který jsou určeny a / nebo mezinárodními smlouvami, kterými je tento stát vázán, a jejich distribucí nebudou porušena a dotčena práva třetích osob (zejména nikoli však výlučně práva k ochranným známkám, majetková autorská práva nebo jiná práva, jež jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví) a na výzvu Poskytovatele je Klient povinen tuto skutečnost případně doložit a také, že skutková tvrzení, které tvoří obsah těchto Reklamních příloh / grafických podkladů, jsou pravdivá, jsou v souladu s dobrými mravy, etickými pravidly a / nebo nenarušují veřejný pořádek. Klient rovněž odpovídá Poskytovateli za to, že jím zadané a doručené Reklamní přílohy a / nebo grafické podklady doručené za účelem zpracování a / nebo tisku Reklamních příloh a / nebo zařazení do reklamního prostoru v Offline bonus katalogu, jsou v souladu právními předpisy o formě a obsahu reklamy.

11. Klient prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Poskytovatel není odpovědný za obsah Reklamních příloh / grafických podkladů doručené za účelem zpracování a / nebo tisku Reklamních příloh / grafických podkladů pro zařazení do reklamního prostoru v Offline bonus katalogu, a že tuto odpovědnost nese ve smyslu čl. V. 8 VOP sám Klient. Proto, pokud by třetí osoba uplatnila v této souvislosti jakákoli práva vůči Poskytovateli, zavazuje se Klient bez zbytečného odkladu taková práva třetí osoby uspokojit.

VI. Fakturační a platební podmínky

1. Klient uhradí cenu za objednané služby včetně příslušné sazby DPH na základě vystavené faktury Poskytovatele.

2. V případě, že Poskytovatel v souladu s čl. III. bodem 4. těchto VOP na základě objednávky Klienta vystaví proforma fakturu, kterou mu bude fakturovat zálohu na cenu, a takto vystavenou proforma fakturu zašle na e-mailovou adresu Klienta, je Klient povinen uhradit Poskytovateli zálohu za služby nejpozději sedm dní po vystavení proforma faktury. Zaplacením se rozumí připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře. V případě zálohové platby Poskytovatel ve lhůtě do 14 dnů ode dne zaplacení vystaví a zašle na adresu Klienta fakturu, která bude daňovým dokladem.

3. Na základě písemné dohody Poskytovatele a Klienta mohou být fakturační a platební podmínky uvedené v tomto článku těchto VOP upraveny i v jiném, Smluvními stranami dohodnutém znění.

4. V případě, že má Klient sídlo nebo místo podnikání mimo území České republiky a cenu za služby hradí prostřednictvím zahraniční banky, nese Klient v celém rozsahu všechny poplatky spojené s takovým přeshraničním bezhotovostním převodem.

VII. Mlčenlivost

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění Smlouvy mohou získat informace druhé Smluvní strany, které jedna strana („udělující strana“) zpřístupní druhé straně („přijímající straně“), nebo o kterých se přijímající strana během plnění Smlouvy dozví, zejména obchodní a tržní strategie, informace o cenách, prodeji, zákaznické údaje, marketingové plány, podmínky spolupráce, podmínky zakázek a nákupu, jakož i jiné finanční a obchodní údaje (dále jen „Důvěrné informace“).

2. Smluvní strany se zavazují používat Důvěrné informace výlučně pro účely plnění této Smlouvy, a to jen v nezbytném rozsahu tak, aby se s nimi seznamovat jen ti zástupci nebo pracovníci Smluvních stran, jejichž obeznámení s Důvěrnými informacemi je nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.

3. Přijímající strana je povinna vynaložit na ochranu Důvěrných informací svěřil strany alespoň takovou úroveň odborné péče, jako vynakládá na ochranu vlastních Důvěrných informací. Tato povinnost zahrnuje za každých okolností zejména přijetí vhodných opatření na ochranu Důvěrných informací proti neoprávněnému vyzrazení, kopírování nebo použití.

4. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na (i) Důvěrné informace, které jsou v okamžiku poskytnutí veřejně známé co umí přijímající strana hodnověrným způsobem prokázat, (ii) Důvěrné informace, které se po poskytnutí stanou veřejně známými, pokud takovému zveřejnění nedošlo porušením závazku mlčenlivosti podle Smlouvy nebo zákona, (iii) Důvěrné informace, které přijímající strana již vlastnila v době poskytnutí a to bez závazku mlčenlivosti k takovým Důvěrným informacím, přičemž tyto nebyly přijímající stranou získány protiprávně, (iv) Důvěrné informace, které nezávisle vyvinula přijímající strana bez využití takových Důvěrných informací svěřující strany a přijímající strana ví tuto skutečnost hodnověrným způsobem prokázat nebo (v) v případě, že přijímající strana musí zpřístupnit Důvěrné informace na základě zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy.

5. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku VII. přetrvává po dobu platnosti Smlouvy, jakož i tři roky po jejím skončení.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.02.2019. Veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi Klientem a Poskytovatelem ode dne účinnosti VOP se řídí VOP, pokud v nich není uvedeno jinak.

2. Pro řešení sporů mezi Poskytovatelem a Klientem, majících původ ve smluvním vztahu upraveném těmito VOP, jakož i souvisejících nároků na náhradu škody z tohoto smluvního vztahu, bude výlučně řešit příslušný český soud. Závazkové vztahy dohodnuté v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

3. Pokud tyto VOP vyžadují písemné doručení, považuje se za písemnou formu i jakákoliv zpráva zaslána druhé Smluvní straně prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu druhé Smluvní strany. Uvedené neplatí v případě ukončení smluvního vztahu, když je třeba projev vůle ukončit Smlouvu doručit druhé Smluvní straně v písemné formě poštovní přepravou doporučeným dopisem.

4. Práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části není Klient oprávněn postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

5. Klient potvrzuje, že před zasláním písemné objednávky Poskytovateli (čl. III. odst. 3. těchto VOP) se na Webové stránce BALÍK PLUS seznámil s těmito VOP, jejich obsahu porozuměl v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat; Klient zároveň souhlasí s použitím práva České republiky, podle kterého se budou řídit, vykládat a uplatňovat příslušná práva, povinnosti a závazky Smluvních stran upravené v těchto VOP nebo vztahující se na předmět těchto VOP.

6. Poskytovatel je oprávněn měnit VOP (přičemž změnou se rozumí i částečné nebo úplné nahrazení VOP zvláštními obchodními podmínkami). Každá změna VOP nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Webových stránkách BALÍK PLUS. Existující smluvní vztahy se řídí novými VOP ode dne písemného oznámení změny Klientovi.

7. Tyto VOP se vyhotovují v českém jazyce. Text těchto VOP v jiném než českém jazyce má pouze informativní charakter a nepředstavuje závaznou část VOP.

V Praze 01.02.2019

 

BALÍK PLUS s.r.o.,
Henrich Lauko, MSc.,MBA – jednatel